37. Första flygmaskinen som besökte Kga. Onsdagen den 14 mars 1917.

Fotograf: Okänd
Inlämnad av: Bertil Skagerstrand

Är någon av personerna bekant?

  

KARLSKOGA TIDNING N:o 22   Fredagen den 16 Mars 1917

Flygbesök i Karlskoga. Onsdagen blir alldeles säkert en dag, som Karlskogaborna länge komma att minnas Då landade nämligen för första gången en flygmaskin därstädes; passerat Karlskoga ha ju flygmaskiner gjort förut. Några minuter före kl. 2 e. m. upp- märksammades inom själfva Karlskoga samhälle det välkända, surrande ljudet af motorn från en flygmaskin, och omedelbart därefter landade också en sådan på sjön Möckeln omkring 100 meter bakom Bofors kanonverkstäder i närheten af Grönfeldt- sudden I flygmaskinen sutto tvenne officerare - en förare och en spanare - hvilka kommo direkt från Karlstad. Man lade märke till att det var ett biplan n:r 6 af svenska arméns modell. Färden från Karlstad till Bofors hade tagit en tid af omkring 40 minuter. Det oväntade besöket spred sig som   en löpeld inom Karlskoga och Bofors med omnejd och från alla håll skyndade folk - gamla och unga - ned till sjön, för att taga den "stora fågeln" i närmare betraktande. Det var en jämn ström af folk hela eftermiddagen, och det var en väldig skara, som var närvarande, när flygarna, efter ett besök i kanonverk- städrna, gjorde sig i ordning för återfärden. Icke nog med att vid själfva landningsplatsen en myckenhet folk hade infunnit sig utan äfven på höjderna däromkring voro många försam- lade. Precis kl. half 5 e. m. skedde återfärden. Lugnt och säkert, satte sig maskinen i gång, under det snön hvirflade skarpt bakåt, och efter att ha gått på isen några meter, höjde den sig utan den allra minsta vaggande rörelse majestätiskt upp i höjden. Färden styrdes rätt. på Knutsbol och sedan i riktning åt höger mot Degerfors med Karlstad som mål.