Stadgar för:

 

Revision nr 1.
Organisationsnummer: 802441-0865
Antagna vid årsmötet 2010-02-11 samt medlemsmötet 2010-04-22

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb, en ideell förening, vars styrelse har sitt säte i Karlskoga kommun.
  
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att inom Karlskoga och Degerfors kommuner med omnejd stödja och stimulera intresset för släktforskning och förena dem, som delar detta intresse.
  
§ 3 Medlemskap
Medlemskap erhålles av den som anmäler intresse för föreningens verksamhet och betalar den årsavgift som årsmöte fastställer. Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som i väsentlig grad bidragit till föreningens verksamhet. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter. Ny medlem i föreningen som inträder under sista kvartalet, anses ha betalt medlemsavgift även för hela nästkommande år. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.
Medlemskap upphör om medlemsavgift ej erlagts före den 1 september.
  
§ 4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs på årsmöte. Styrelsen skall bestå av en ordförande, som väljs varje år, samt åtta övriga ordinarie ledamöter, valda för två år, varav växelvis hälften väljs varje år. Styrelsen verkställer föreningens beslut, ansvarar för dess likvida medel och andra tillgångar, bereder ärenden till förenings- sammankomster samt bevakar föreningens intressen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt därutöver erforderligt antal funktionärer. Till dessa funktioner kan styrelsen utse medlem utanför styrelsen. Denne adjungerade medlem kan delta i styrelsens arbete, men saknar rösträtt. Föreningens ombud till Släktforskar- förbundets riksstämma utses av styrelsen. Styrelsen beslutar vid konstituerande av styrelse hur och av vilka föreningens firma skall tecknas. Styrelsen kan utse ett eller flera arbetsutskott.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Vid omröstning skall majoritetsbeslut gälla. (Se § 10)
  
§ 5 Valberedning
Årsmöte utser en valberedning om två personer på en mandattid om ett år att till kommande årsmöte avge förslag till styrelse och två revisorer. Valberedning äger rätt att föreslå ny valberedning.
  
§ 6 Revision
Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall årligen granskas av valda revisorer, som till årsmötet skall avge en redogörelse för sin granskning. Därutöver skall de även yttra sig om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för den verksamhetsperiod revisionen omfattar.
  
§ 7 Räkenskapsperiod
Räkenskapsperiod för föreningen sammanfaller med kalenderår. Föreningens revisorer skall minst 30 dagar före fastställd tidpunkt för årsmöte ges tillfälle att granska föreningens protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse.
  
§ 8 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall årligen hållas under första kvartalet. Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte utfärdas av styrelsen och utsänds till varje föreningsmedlem minst fjorton dagar före mötet. Kallelse skall innehålla de ärenden som skall förekomma på mötet. Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.
  
Dagordning till årsmöte skall minst omfatta följande:
a)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
b)   Val av två justeringsmän för dagens protokoll
c)   Fastställande och godkännande av dagordning samt mötets stadgeenliga utlysande
d)   Styrelsens verksamhetsberättelse
e)   Kassarapport och revisionsberättelse
f)   Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
g)   Val av ordförande på ett år
h)   Val av styrelseledamöter
i)   Val av två revisorer på ett år
j)   Val av valberedning för ett år (Se § 5)
k)   Beslut om årsavgift för nästkommande verksamhetsår
  
§ 9 Extra föreningsmöte
Då styrelse eller revisorer påkallar det eller då minst en tiondel av samtliga medlemmar därom skriftligen gör framställning, skall styrelsen utfärda kallelse till extra föreningsmöte för att besluta i viss fråga, som skall anges i kallelsen. Vid extra föreningsmöte skall tillämpas § 8 punkterna a), b) och c).
  
§ 10 Beslutsordning
Beslut och val vid föreningsmöte eller styrelsemöte fattas med enkel majoritet genom acklamation – såvida inte annan bestämmelse finns i dessa stadgar. Varje medlem äger en röst. Val kan på begäran ske med öppen eller sluten votering. Vid omröstning med lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Rösträtt vid föreningsmöte eller styrelsemöte får ej utövas med fullmakt. Alla möten protokollförs.
  
§ 11 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs samstämmiga beslut vid minst två på varandra följande föreningsmöten med minst fjorton dagars mellanrum, varav det ena mötet skall vara årsmöte. Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast två månader före nästefterföljande årsmöte. Kallelse till dessa möten skall innehålla förslag till ny lydelse. Stöd av minst två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar fordras för en stadgeändring.
  
§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Stöd av minst tre fjärdedelar av de vid varje möte närvarande medlemmar fordras för att beslut om upplösning av föreningen kan tas. Styrelsen skall vid sista sammankallade medlemsmötet föreslå mötet för beslut hur den sittande styrelsen skall hantera tillgångar specificerat på likvida medel, maskinell utrustning, inventarier, bibliotek, föreningshandlingar, register, arkivmaterial och övrigt.